ពន្លឺតាមផ្លូវពន្លឺព្រះអាទិត្យ

 • SPECIFICATION Of 2000 Lumens

  SPECIFICATION ក្នុងឆ្នាំ ២០០០ Lumens

  ថាមពលថ្ម Li-ion គាំទ្រ 2000

  វដ្ត។

  2. កញ្ចប់ថ្មនៅខាងក្រៅអំពូល

  ងាយស្រួលក្នុងការជំនួសនិងថែទាំ។

  3. សូចនាករ 3 ពណ៌សម្រាប់ 3 របៀបភ្លើង

  ក្រហម :: ពន្លឺ ៣០% + PIR100%

  ពន្លឺ

  ហ្គ្រីសៈពន្លឺ ៥ អឹម ១០០% + ៥ ហ។ ម ២៥%

  ពន្លឺ, ពន្លឺ 70% រហូតដល់ព្រឹកព្រលឹម

  អូរ៉ាៈពន្លឺថេរ ៧០ ភាគរយពេញមួយយប់ 

 • SPECIFICATION Of 3000 Lumens

  SPECIFICATION នៃ 3000 Lumens

  ថាមពលថ្ម Li-ion គាំទ្រ 2000

  វដ្ត។

  2. កញ្ចប់ថ្មនៅខាងក្រៅអំពូល

  ងាយស្រួលក្នុងការជំនួសនិងថែទាំ។

  3. សូចនាករ 3 ពណ៌សម្រាប់ 3 របៀបភ្លើង

  ក្រហម :: ពន្លឺ ៣០% + PIR100%

  ពន្លឺ

  ហ្គ្រីសៈពន្លឺ ៥ អឹម ១០០% + ៥ ហ។ ម ២៥%

  ពន្លឺ, ពន្លឺ 70% រហូតដល់ព្រឹកព្រលឹម

  អូរ៉ាៈពន្លឺថេរ ៧០ ភាគរយពេញមួយយប់ 

 • PECIFICATION Of 4000 Lumens

  ការសំរេចបាន ៤០០០ លេន

  ថាមពលថ្ម Li-ion គាំទ្រ 2000

  វដ្ត។

  2. កញ្ចប់ថ្មនៅខាងក្រៅអំពូល

  ងាយស្រួលក្នុងការជំនួសនិងថែទាំ។

  3. សូចនាករ 3 ពណ៌សម្រាប់ 3 របៀបភ្លើង

  ក្រហម :: ពន្លឺ ៣០% + PIR100%

  ពន្លឺ

  ហ្គ្រីសៈពន្លឺ ៥ អឹម ១០០% + ៥ ហ។ ម ២៥%

  ពន្លឺ, ពន្លឺ 70% រហូតដល់ព្រឹកព្រលឹម

  អូរ៉ាៈពន្លឺថេរ ៧០ ភាគរយពេញមួយយប់ 

 • SPECIFICATION Of 5000 Lumens

  SPECIFICATION នៃ 5000 Lumens

  ថាមពលថ្ម Li-ion គាំទ្រ 2000

  វដ្ត។

  2. កញ្ចប់ថ្មនៅខាងក្រៅអំពូល

  ងាយស្រួលក្នុងការជំនួសនិងថែទាំ។

  3. សូចនាករ 3 ពណ៌សម្រាប់ 3 របៀបភ្លើង

  ក្រហម :: ពន្លឺ ៣០% + PIR100%

  ពន្លឺ

  ហ្គ្រីសៈពន្លឺ ៥ អឹម ១០០% + ៥ ហ។ ម ២៥%

  ពន្លឺ, ពន្លឺ 70% រហូតដល់ព្រឹកព្រលឹម

  អូរ៉ាៈពន្លឺថេរ ៧០ ភាគរយពេញមួយយប់ 

 • SPECIFICATION Of 6000 Lumens

  SPECIFICATION ក្នុងចំណោម ៦០០០ ឡិន

  ថាមពលថ្ម Li-ion គាំទ្រ 2000

  វដ្ត។

  2. កញ្ចប់ថ្មនៅខាងក្រៅអំពូល

  ងាយស្រួលក្នុងការជំនួសនិងថែទាំ។

  3. សូចនាករ 3 ពណ៌សម្រាប់ 3 របៀបភ្លើង

  ក្រហម :: ពន្លឺ ៣០% + PIR100%

  ពន្លឺ

  ហ្គ្រីសៈពន្លឺ ៥ អឹម ១០០% + ៥ ហ។ ម ២៥%

  ពន្លឺ, ពន្លឺ 70% រហូតដល់ព្រឹកព្រលឹម

  អូរ៉ាៈពន្លឺថេរ ៧០ ភាគរយពេញមួយយប់ 

 • SPECIFICATION Of 7000 Lumens

  SPECIFICATION មាន ៧០០០ ឡេន

  ថាមពលថ្ម Li-ion គាំទ្រ 2000

  វដ្ត។

  2. កញ្ចប់ថ្មនៅខាងក្រៅអំពូល

  ងាយស្រួលក្នុងការជំនួសនិងថែទាំ។

  3. សូចនាករ 3 ពណ៌សម្រាប់ 3 របៀបភ្លើង

  ក្រហម :: ពន្លឺ ៣០% + PIR100%

  ពន្លឺ

  ហ្គ្រីសៈពន្លឺ ៥ អឹម ១០០% + ៥ ហ។ ម ២៥%

  ពន្លឺ, ពន្លឺ 70% រហូតដល់ព្រឹកព្រលឹម

  អូរ៉ាៈពន្លឺថេរ ៧០ ភាគរយពេញមួយយប់ 

 • SPECIFICATION Of 8000 Lumens

  SPECIFICATION នៃ ៨០០០ ឡិន

  ថាមពលថ្ម Li-ion គាំទ្រ 2000

  វដ្ត។

  2. កញ្ចប់ថ្មនៅខាងក្រៅអំពូល

  ងាយស្រួលក្នុងការជំនួសនិងថែទាំ។

  3. សូចនាករ 3 ពណ៌សម្រាប់ 3 របៀបភ្លើង

  ក្រហម :: ពន្លឺ ៣០% + PIR100%

  ពន្លឺ

  ហ្គ្រីសៈពន្លឺ ៥ អឹម ១០០% + ៥ ហ។ ម ២៥%

  ពន្លឺ, ពន្លឺ 70% រហូតដល់ព្រឹកព្រលឹម

  អូរ៉ាៈពន្លឺថេរ ៧០ ភាគរយពេញមួយយប់ 

 • SPECIFICATION Of 9000 Lumens

  SPECIFICATION ក្នុងចំណោម ៩០០០ Lumens

  ថាមពលថ្ម Li-ion គាំទ្រ 2000

  វដ្ត។

  2. កញ្ចប់ថ្មនៅខាងក្រៅអំពូល

  ងាយស្រួលក្នុងការជំនួសនិងថែទាំ។

  3. សូចនាករ 3 ពណ៌សម្រាប់ 3 របៀបភ្លើង

  ក្រហម :: ពន្លឺ ៣០% + PIR100%

  ពន្លឺ

  ហ្គ្រីសៈពន្លឺ ៥ អឹម ១០០% + ៥ ហ។ ម ២៥%

  ពន្លឺ, ពន្លឺ 70% រហូតដល់ព្រឹកព្រលឹម

  អូរ៉ាៈពន្លឺថេរ ៧០ ភាគរយពេញមួយយប់ 

 • SPECIFICATION Of 10000 Lumens

  ឯកទេសនៃឡៃឡេន ១០០០០

  ថាមពលថ្ម Li-ion គាំទ្រ 2000

  វដ្ត។

  2. កញ្ចប់ថ្មនៅខាងក្រៅអំពូល

  ងាយស្រួលក្នុងការជំនួសនិងថែទាំ។

  3. សូចនាករ 3 ពណ៌សម្រាប់ 3 របៀបភ្លើង

  ក្រហម :: ពន្លឺ ៣០% + PIR100%

  ពន្លឺ

  ហ្គ្រីសៈពន្លឺ ៥ អឹម ១០០% + ៥ ហ។ ម ២៥%

  ពន្លឺ, ពន្លឺ 70% រហូតដល់ព្រឹកព្រលឹម

  អូរ៉ាៈពន្លឺថេរ ៧០ ភាគរយពេញមួយយប់ 

 • SPECIFICATION Of 12000 Lumens

  SPECIFICATION ក្នុងចំណោម ១២០០០ Lumens

  1. ALS2.1 + បច្ចេកវិទ្យាស៊ីធីអេសអេសសម្រាប់ពន្លឺភ្លើងពេលយប់សូម្បីតែនៅក្នុងពពកឬថ្ងៃវស្សា។
  ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឯករាជ្យ
  បណ្តាញសាមញ្ញប្រតិបត្តិការងាយស្រួលលើ APP និង PC
  ៤. រួមផ្សំជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានភាពចាស់ទុំរបស់ក្រុមហ៊ុនមុខងារគ្រប់គ្រងកណ្តាលនិងការគ្រប់គ្រងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងមុន
  5. រចនាសម្ព័នៈការរចនាប្លែក
  សេវាកម្មពពក៖ ផ្តល់ជូននូវម៉ាស៊ីនមេឥតគិតថ្លៃ
  ៧ ។ ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាកំដៅថ្មអាចប្រើនៅតំបន់ត្រជាក់

 • SPECIFICATION Of 6000 Lumens

  SPECIFICATION ក្នុងចំណោម ៦០០០ ឡិន

  1. ALS2.1 + បច្ចេកវិទ្យាស៊ីធីអេសអេសសម្រាប់ពន្លឺភ្លើងពេលយប់សូម្បីតែនៅក្នុងពពកឬថ្ងៃវស្សា។
  ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឯករាជ្យ
  បណ្តាញសាមញ្ញប្រតិបត្តិការងាយស្រួលលើ APP និង PC
  ៤. រួមផ្សំជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានភាពចាស់ទុំរបស់ក្រុមហ៊ុនមុខងារគ្រប់គ្រងកណ្តាលនិងការគ្រប់គ្រងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងមុន
  5. រចនាសម្ព័នៈការរចនាប្លែក
  សេវាកម្មពពក៖ ផ្តល់ជូននូវម៉ាស៊ីនមេឥតគិតថ្លៃ
  ៧ ។ ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាកំដៅថ្មអាចប្រើនៅតំបន់ត្រជាក់

 • SPECIFICATION Of 8000 Lumens

  SPECIFICATION នៃ ៨០០០ ឡិន

  1. ALS2.1 + បច្ចេកវិទ្យាស៊ីធីអេសអេសសម្រាប់ពន្លឺភ្លើងពេលយប់សូម្បីតែនៅក្នុងពពកឬថ្ងៃវស្សា។
  ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឯករាជ្យ
  បណ្តាញសាមញ្ញប្រតិបត្តិការងាយស្រួលលើ APP និង PC
  ៤. រួមផ្សំជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានភាពចាស់ទុំរបស់ក្រុមហ៊ុនមុខងារគ្រប់គ្រងកណ្តាលនិងការគ្រប់គ្រងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងមុន
  5. រចនាសម្ព័នៈការរចនាប្លែក
  សេវាកម្មពពក៖ ផ្តល់ជូននូវម៉ាស៊ីនមេឥតគិតថ្លៃ
  ៧ ។ ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាកំដៅថ្មអាចប្រើនៅតំបន់ត្រជាក់

12 បន្ទាប់> >> ទំព័រ ១ / ២